Impressum

1. Treść oferty strony internetowej:

Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy też jakość prezentowanych na stronie informacji. Wykluczone jest pociąganie autora do odpowiedzialności za szkody natury materialnej czy duchowej, które powstały w wyniku korzystania lub niewykorzystania oferowanych informacji, czy też poprzez wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji.

Oferta strony jest niezobowiązująca. Autor zastrzega sobie wyraźnie możliwość zmiany, uzupełniania, usunięcia części strony lub jej całości, jak i do czasowego lub całkowitego wyłączenia strony bez wcześniejszej zapowiedzi.
Wszystkie informacje lub dane, ich wykorzystanie, jak i każde działanie, tolerowanie czy zaniechanie związane ze stronami internetowymi wspólnoty podlega wyłącznie niemieckiemu prawu.

2. Odsyłacze i linki.

W przypadku pośredniego lub bezpośredniego odsyłania na obce strony internetowe (”hyperlinki”), za które autor tej strony nie odpowiada, mógłby on zostać pociągnięty do odpowiedzialności tylko wtedy, jeżeli znał treści strony i posiadał techniczną możliwość uniemożliwienia korzystania ze strony w przypadku treści sprzecznych z prawem.
Niniejszym autor wyraźnie oświadcza, że w momencie umieszczania obcych linków na stronie projektu, na obcych stronach nie były rozpoznawalne żadne nielegalne treści. Autor nie posiada wpływu na aktualną lub przyszłą formę, treść czy prawa autorskie obcych linków znajdujących się na stronie. Z tych powodów autor wyraźnie dystansuje się do wszystkich treści, które zostały zmienione na owych stronach po umieszczeniu linków na stronie projektu. To stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odnośników, a także do wpisów w księdze gości, forach dyskusyjnych czy też listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niepełne treści, a szczególnie za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niewykorzystania w ten sposób oferowanych informacji, odpowiada tylko i wyłącznie autor strony, na którą wskazano, a nie ten który na owe strony odsyła.

3. Prawa autorskie i prawo znaku

Autor stara się we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich wykorzystanych grafików, dokumentów dźwiękowych, nagrań video oraz tekstów, stąd też użytkuje z jego własnych grafików, dokumentów dźwiękowych, nagrań video oraz tekstów, bądź korzysta z wolnych od licencji grafików, dokumentów dźwiękowych, nagrań video oraz tekstów.
Wszystkie nazwane i w danym wypadku przez osoby trzecie chronione znaki firmowe i znaki produktu podlegają w ofercie internetowej obowiązującemu bezwarunkowemu prawu znaku oraz prawu własności zarejestrowanego właściciela. Na samej podstawie nazwania nie można wyciągnąć wniosku, iż znak firmowy nie jest chroniony prawem osób trzecich!
Copyright dla publicznego obiektu, utworzonego przez samego autora, pozostaje przy autorze stron. Powielanie bądź wykorzystywanie tychże grafików, dokumentów dźwiękowych, nagrań video oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukiem jest bez zgody autora zabronione.

4. Ochrona danych

Jeśli tylko w ofercie internetowej zaistnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwy, adresy), nastąpi wówczas podanie tych danych użytkownika na wyraźnej podstawie zgody. Przy tym osoba ta zostanie pouczona o sposobie, zakresie, miejscu i celu pobrania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych.
Udzielona przez osobę zgoda na przetwarzanie jej danych może zostać w każdej chwili przez nią odwołana. Wpisywanie się do naszej księgi gości oznacza, iż imię, adres e-mail i hasła wprowadzonego tekstu będą wychwycone przez przeglądarkę internetową oraz niezależnie od naszej oferty ogólnie dostępne. Wycofanie lub korekta wprowadzonych danych nie jest często możliwa do przeprowadzenia przez zagranicznych wykonawców. Toteż prosimy o wyrozumiałość w przypadku dokonywania skrótów waszych tekstów, aby uniknąć cywilnych, administracyjnych i karnych konsekwencji, np. w odniesieniu do tekstów uwłaczających godności, seksualności, rasistowskich czy ekstremistycznych, wobec których zdecydowanie się dystansujemy.
Wykorzystywanie w ramach Impressum bądź podobnych danych kontaktowych, jak adres, numer telefonu, numer faxu i adres e-mail, do ich przesyłania przez osoby trzecie nie jest dozwolone. Wobec rozsyłających tzw. spam-maile, łamiąc tym samym zakaz, będą podjęte kroki prawne.
Jesteśmy przy tym zmuszeni nadmienić, iż przekazywanie danych drogą internetową jest ogólnie mało pewne. Dlatego też możemy jedynie przyjmować od was ograniczoną zgodę na przetwarzanie danych, która zostanie nam przez was przekazana w formie elektronicznej. Niewykluczone, że przekazane dane dostaną się osobom nieupoważnionym, a nawet zostaną przez nie potencjalnie sfałszowane.
W celu ochrony danych wszelkie dane zostaną tymczasowo zapisane na naszym serwerze, aby umożliwić ewentualną ich identyfikację. W zależności od zastosowanego protokołu dostępu, protokół danych zawiera dane z następującą treścią:

 • adres IP wymaganego komputera
 • data i godzina postulatu
 • oczekiwany sposób dostępu/funkcja wymaganego komputera
 • przekazywane wartości danych (nazwa danych, …) wymaganego komputera
 • status dostępu Web-serwera (przekazywanie danych, brak wykrycia danych, brak wykonania polecenia, etc.)
 • nazwa wymaganych danych
 • URL, zarządzane z danych wymaganych/oczekiwanych funkcji.

Zapisane dane zostaną zastosowane na Web-serwerze w celu identyfikacji niedopuszczalnych prób dostępu. Dalsze wykorzystywanie, z wyjątkiem statystyk w anonimowej formie poprzez platformę analiz gogle, nie nastąpi. Zaprotokołowane dane będą w okresie trwania projektu na Web-serwerze zapisane i ostatecznie zlikwidowane. Jeżeli osoba wyśle nam e-mail, to jej adres e-mail zostanie tylko i wyłącznie wykorzystany do korespondencji z nią.

5. Skuteczność oraz odpowiedzialność prawna

Niniejszą odpowiedzialność prawną należy wziąć pod uwagę jako część oferty internetowej, do której odsyła się na tej stronie. O ile fragmenty bądź pojedyncze sformułowania tekstu nie spełnią obowiązujących przepisów prawnych, pozostaną nienaruszone te części dokumentu, które w swojej treści spełniają warunki prawne.

 


 • SucheWesołe nawołanie o datki


 • Der Weg


  Karte

 • Véloblog empfehlen